Mini-test Samsung SH-S202H

Bartek Wróbel - Monday, 12 November 2007, 04:20

Prezentujemy nową formę testów w serwisie CDRinfo.pl. Mini-test to uproszczona wersja naszej procedury testowej napędów optycznych. Wprowadzenie tego rodzaju recenzji ma na celu znaczne skrócenie czasu potrzebnego na test nagrywarki, co oznacza krótszy czas oczekiwania na kolejne testy :) Dzięki wprowadzeniu nowej formy możliwe staną się szybkie testy napędów, które dopiero co pojawiły się na rynku. W trakcie uproszczonych testów sprawdzone zostaną najważniejsze - z punktu widzenia większości użytkowników - cechy nagrywarek, czyli jakość zapisu płyt CD i DVD oraz wydajność korekcji odczytu.

Pierwszym napędem, który został poddany tej procedurze jest Samsung SH-S202H. Aby przekonać się, jak napęd poradził sobie z naszymi testami zapraszamy do lektury.

Pragniemy również zapewnić, że wprowadzenie uproszczonej procedury testowej nie oznacza rezygnacji z pełnych testów. Będą one prowadzone równolegle.

Mamy nadzieję, że nowa forma recenzji przypadnie Wam do gustu i pozwoli na wybór optymalnego napędu. Wszelkie komentarze dotyczące mini-testów mile widziane. Jeżeli jest coś, czego brakuje w tych testach, a na co szczególnie zwracacie uwagę - piszcie. Razem stworzymy procedurę, która spełni oczekiwania jak największej rzeszy naszych Czytelników :-)

Tagi:

Komentarze (0)
 1. Biken pisze:

  Bardzo dobry pomys³, jest szansa na wiêcej testów.
  Testy rzeczowe i na temat.

 2. AresKomputer pisze:

  Zwracam tylko uwagê i¿ zarówno w "normalnych" jak i zapewne mini testach nie bierze siê wed³ug mnie najistotniejszego czynnika jakim jest ilo¶æ czasu przez który urz±dzenia zachowuj± swoje parametry. Bardzo czêsto bowiem okazuje siê ¿e przeciêtny napêd dzia³a tak samo przez d³ugi okres czasu natomiast wybijaj±ce siê w testach urz±dzenie zaczyna znacz±co odbiegaæ od normy ju¿ w pierwszym roku eksploatacji. Mo¿e warto by by³o dodaæ jakie¶ s±dy czy co¶ do opisywanych urz±dzeñ bo przecie¿ trudno przetestowaæ co¶ takiego jak wp³yw czasu.

 3. Jarson pisze:

  Testy pokazuj± to, co mog± pokazaæ. Równie dobrze dwa egzemplarze tego samego modelu mog± odbiegaæ od siebie w wynikach testu – tego ju¿ nie da siê przewidzieæ. Nale¿y jednak powiedzieæ, ¿e ogólna kondycja napêdu na pocz±tku uzytkowania zazwyczaj jest wyk³adni± jego jako¶ci. Je¿eli materia³y i technologie wykorzystane do produkcji napêdu s± niskiej jako¶ci, to bêdzie to widoczne ju¿ na pocz±tku.

  Poza tym mini testy polegaj± na wypaleniu 19 p³yt CD i DVD, to wbrew pozorom wcale nie jest tak ma³o – gdyby spadek jako¶ci rzeczywi¶cie by³ tak szybki, ¿e po roku przeciêtnego u¿ytkowania zauwa¿alny, te testy wystarczy³yby, ¿eby to wykazaæ (nie wspominaj±c ju¿ o normalnych recenzjach).

  Dla wielu osób 20 p³yt to akurat ¶rednia roczna (choæ s± tacy, dla których ta ¶rednia wynosi po 200 i wiêcej p³yt).

 4. AresKomputer pisze:

  Có¿ swoj± wypowied¼ opar³em na analizie jako¶ci napêdów wystêpuj±cych na tym portalu oraz zworach reklamacyjnych w firmie w której pracuje. Wynika z tego ¿e odsetek reklamowanych napêdów w¶ród firm takich jak LG, SAMSUNG, LITEON jest znacznie wy¿szy ni¿ w¶ród takich firm jak Pioner, Plextor. Pomimo ze czêsto osi±gi tych drugich wydaj± siê nieadekwatne do ceny. Prawd± jest równie¿ i¿ kilka egzemplarzy jednego modelu potrafi odbiegaæ od normy i to czasami nawet drastycznie. Trudno testowaæ kilka egzemplarzy naraz i tym bardziej przez d³ugi okres czasu ze zrozumia³ych wzglêdów.
  Tym niemniej przyjemnie by by³o zorganizowaæ kilka sond w rodzaju Jakiej firmy napêd zepsu³ mi siê po roku u¿ytkowania, lub podobnej. Oczywi¶cie nie da to w ¿adnym wypadku informacji
  dok³adnej ale da jaki¶ pogl±d na zagadnienie.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie netykiety przy dodawaniu komentarzy. Redakcja CDRinfo.pl nie odpowiada za treść komentarzy, które publikują użytkownicy. Aby zmienic swoj avatar zarejestruj sie w serwisie www.gravatar.com.