close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies


Nowe artykuły:
Więcej...
Nowe recenzje: RSS
Więcej...
Najnowsze pliki: RSS
Więcej...
Nowe biosy: RSS
Więcej...

 

Wyszukiwarka plików

Wpisz słowo kluczowe:


Działy software

--=[ TOP 20 ]=--

Dział DOWNLOAD

Download » dyski-twarde-(hdd)-szyfrowanie » TrueCrypt » historia

Zapoznaj się z historią programu i ostatnimi zmianami:
 
Wersja 7.0a z 2010/09/07
Zmiany:
 • wprowadzono rozwi?zanie problemu zawieszania systemu przy inicjalizacji hibernacji zaszyfrowanego systemu operacyjnego przy korzystaniu ze sterownikw firm trzecich przeznaczonych dla kontrolerw dyskw twardych
 • poprawiono mniej istotne b??dy
Wersja 7.0 z 2010/07/20
Zmiany:
 • Nowe funkcje:

  Dodano mo?liwo?? wykorzystania sprz?towego szyfrowania AES (wi?cej informacji znaduje si? w pomocy w dziale Hardware Acceleration). UWaga: je?li chcesz wy??czy? akceleracje sprz?tow? wybierz w opcjach zak?adk? wydajno?? i wy??cz opcj? 'Accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor'.
 • od teraz wolumin mo?e by? autyomatycznie montowany w momencie gdy urz?dzenie na ktrym si? znajduje zostanie pod??czone do komputera (po podaniu prawid?owego has?a/kluczy).
 • szyfrowane woluminy/partycje mog? by? teraz tworzone na dyskach, ktre u?ywaj? sektorw o wielko?ciach 4096, 2048 lub 1024 bajtw.
 • dodano opcj? "Favorite Volumes Organizer", ktra umo?liwia ustawienie szeregu opcji dla ka?dego ulubionego woluminu. Przyk?adowo wolumin mo?e by? montowany jako tylko do odczytu, jako wyjmowalny nap?d lub te? mo?na mu przypisa? z gry okre?lon? liter? nap?du.
 • menu ulubionych zawiera od teraz list? niesystemowych ulubionych woluminw. Wystarczy tylko zaznaczy? dany wolumin z listy a program od razu zapyta o podanie has?a/kluczy
 • zmiany zwi?zane z bezpiecze?stwem:

 • w odpowiedzi na publiczne oskar?enia dotycz?ce braku API dla szyfrowanych plikw hibernacyjnych w systemach Windows, Microsoft rozpocz?? udost?pnianie publicznego API dla Visty i nowszych systemw Windows. Od wersji 7.0 TrueCrypt wykorzystuje to API do szyfrowania plikw hibernacyjnych oraz dumpw z crasha - zgodnie z zasadami okre?lonymi przez Microsoft
 • wprowadzono mas? mniej istotnych zmian
 • usuni?to szereg zauwa?onych i zg?oszonych b??dw
 • usuni?to obs?ug? woluminw przechowywanych na dyskietkach (chodzi o wolumin tworzony jako ca?a partycja)
Wersja 6.3a z 2009/11/24
Zmiany:
 • wprowadzono pare poprawek i mniej znacz?cych ulepsze?
Wersja 6.3 z 2009/10/22
Zmiany:
 • dodano pe?n? obs?ug? Windows 7
 • dodano pe?n? obs?ug? Mac OS X 10.6 Snow Leopard
 • dodano mo?liwo?? skonfigurowania wybranych woluminw jako "systemowe, ulubione woluminy" - jest to bardzo u?yteczne w przypadku, gdy zachodzi konieczno?? zamontowania zaszyfrowanych woluminw przed za?adowaniem systemu i przed uruchomieniem aplikacji oraz przed zalogowaniem u?ytkownika. Jest to rwnie? przydatne, gdy sieciowe udzia?y montowane po zalogowaniu si? u?ytkownika s? umieszczone na zaszyfrowanym woluminie - eliminuje to konieczno?? ponownego ich mapowania. Aby uzyska? wi?cej informacji na ten temat prosz? zagl?dn?? do dokumentacji: 'Main Program Window', sekcja 'Program Menu', podsekcja 'Volumes -> Save Currently Mounted Volumes as Favorite'
 • numeracja ulubionych woluminw lub woluminw dynamicznych nie b?dzie wi?cej zmieniana w sytuacji, gdy z systemu zostanie usuni?ty lub dodany nowy dysk
 • poprawiono i usuni?to inne zauwa?one b??dy
Wersja 6.2a z 2009/06/15
Zmiany:
 • zwi ekszono szybko?? tworzenia pliku z kontenerem w systemach Windows maj?cych problemy z zapisem blokw danych wi?kszych ni? 64 kilobajty
 • usuni?to przyczyn? pojawiania si? b??du 'Device not ready' podczas deszyfrowania partycji systemowej
 • wprowadzono par? innych poprawek i usuni?to mniej istotne b??dy (dotyczy Windows, Mac OS X, oraz Linuxa)
Wersja 6.2 z 2009/05/11
Zmiany:
 • mechanizm I/O u?ywa od teraz buforowania, ktre znacz?co zwi?kszy?o wydajno?? odczytu szczeglnie przy korzystaniu z dyskw SSD (przyrost pr?dko?ci rz?du 30-50%) - (dotyczy systemw Windows)
 • poprawki i inne usprawnienia:
 • boot loader od teraz obs?uguje p?yty g?wne, ktrych biosy rezerwuj? du?? cz??? podstawowej pami?ci (najcz??ciej biosy zintegrowanych kontrolerw RAID) - uwaga: pod Vist? nale?y zainstalowa? service pack 1
 • opcja Auto-mount sprawia, ?e czas dost?pu na partycjach szyfrowanych jest krtszy poniewa? od teraz nieszyfrowane partycje s? pomijane
 • usuni?to b??d, ktry powodowa?, ?e przy u?yciu opcji "Mount Favorite Volumes" woluminy, ktre by?y aktualnie zamontowane by?y ponownie montowane z prawami tylko do odczytu
 • usuni?to b??d, ktry powodowa? nadpisanie obszaru z nag?wkiem w momencie, gdy u?ytkownik wybra? wielopoziomowy algorytm kasowania w sytuacji, gdy w mi?dzyczasie odbywa? si? proces szyfrowania niesystemowego woluminu
 • wprowadzono pare innych ulepsze?, usuni?to b??dy i zwi?kszono bezpiecze?stwo programu (dotyczy Windows, Mac OS X, and Linux)
Wersja 6.1a z 2008/12/01
Zmiany:
 • wprowadzono kilka mniej istotnych zmian
 • usuni?to b??dy
 • rozszerzono bezpiecze?stwo programu
Wersja 6.1 z 2008/10/01
Zmiany:
 • Ability to encrypt a non-system partition without losing existing data on the partition. (Windows Vista/2008) Note: To encrypt a non-system partition in place, click 'Create Volume' > 'Encrypt a non-system partition' > 'Standard volume' > 'Select Device' > 'Encrypt partition in place' and then follow the instructions in the wizard. Please note that this is not supported on Windows XP/2000/2003 as these versions of Windows do not natively support shrinking of a filesystem (the filesystem needs to be shrunk to make space for the volume header and backup header).
 • Support for security tokens and smart cards (for more information, see section Security Tokens and Smart Cards in chapter Keyfiles).
 • The TrueCrypt boot loader can be prevented from displaying any texts (by selecting Settings > System Encryption and enabling the option 'Do not show any texts in the pre-boot authentication screen').
 • The TrueCrypt boot loader can now display a custom message (select Settings > System Encryption and enter the message in the corresponding field) either without any other texts or along with the standard TrueCrypt boot loader texts.
 • Pre-boot authentication passwords can now be cached in the driver memory, which allows them to be used for mounting of non-system TrueCrypt volumes (select Settings > System Encryption and enable the option 'Cache pre-boot authentication password').
 • Linux and Mac OS X versions: The ability to mount a Windows system partition encrypted by TrueCrypt and to mount a partition located on a Windows system drive that is fully encrypted by a Windows version of TrueCrypt.
 • Protection against memory corruption caused by bugs in certain versions of some BIOSes, which prevented the TrueCrypt boot loader from working properly. (Windows Vista/XP/2008/2003)
 • During the process of creation of a hidden operating system, TrueCrypt now securely erases the entire content of the partition where the original system resides after the hidden system has been created. The user is then prompted to install a new system on the partition and encrypt it using TrueCrypt (thus the decoy system is created). Note: Although we are not aware of any security issues (connected with decoy systems) affecting the previous versions of TrueCrypt, we have implemented this change to prevent any such undiscovered security issues (if there are any). Otherwise, in the future, a vulnerability might be discovered that could allow an attacker to find out that the TrueCrypt wizard was used in the hidden-system-creation mode (which might indicate the existence of a hidden operating system on the computer) e.g. by analyzing files, such as log files created by Windows, on the partition where the original system (of which the hidden system is a clone) resides. In addition, due to this change, it is no longer required that the paging file is disabled and hibernation prevented when creating a hidden operating system.
 • Many other improvements. (Windows, Mac OS X, and Linux)
 • Many minor bug fixes and security improvements. (Windows, Mac OS X, and Linux)
Wersja 6.0 z 2008/07/04
Zmiany:
 • nowe funkcje:

  od teraz program wykorzystuje moc procesorw wielordzeniowych przeprowadzaj?c operacje szyfrowania/deszyfrowania rwnolegle - wzrost pr?dko?ci pracy jest proporcjonalny do ilo?ci rdzeni procesora g?wnego
 • dodano mo?liwo?? do tworzenia i uruchamiania ukrytego systemu operacyjnego, ktego istnieje jest niemo?liwe do udowodnienia (dotyczy Windows Vista/XP/2008/2003)
 • w systemach Windows Vista oraz Windows 2008 od teraz istnieje mo?liwo?? zaszyfrowania ca?ego dysku twardego wraz z partycjami rozszerzonymi/logicznymi (w Windows XP jest to rwnie? mo?liwe, ale tylko wtedy gdy dysk systemowy posiada tylko partycj? podstawow?
 • dodano nowy format woluminw, ktry zwi?ksza niezawodno??, wydajno?? oraz rozszerzalno?? - ka?dy z woluminw utworzonych przez t? i nowsze wersj? TrueCrypta b?dzie zawiera? wbudowan? kopi? bezpiecze?stwa nag?wka (zlokalizowan? na ko?cu woluminu).

  Prosz? mie? na uwadze, ?e nie jest mo?liwe zamontowanie voluminu w przypadku ca?kowitego uszkodzenia jego nag?wka (nag?wek zawiera zaszyfrowany klucz g?wny) - jednak?e zawarta jego dodatkowa kopia (ktra notabene nie jest 100% kopi? oryginalnego nag?wka) znacz?co redukuje ryzyko utraty dost?pu do danych. Po wi?cej informacji na ten temat autorzy odsy?aj? do sekscji: subsection Tools > Restore Volume Header

  Uwaga: je?li u?ytkownik przy prbie zamontowania voluminu nie poda prawid?owego has?a (lub pliku jako klucza) dwa razy z rz?du, wtedy TrueCrypt automatycznie b?dzie prbowa? u?y? zapasowej kopii nag?wka - je?li w tym samym czasie odkodowanie g?wnego nag?wka si? nie powiedzie, ale uda si? zamontowa? volumin za pomoc? jego kopii u?ytkownik zostanie ostrze?ony, ?e g?wny nag?wek jest uszkodzony i poinformowany w jaki sposb naprawi? zaistnia?y problem
 • obszar nag?wka zosta? zwi?kszony do 128 kilobajtw - zmiana ta pozwoli na zaimplementowanie nowych funkcji i ulepsze? w przysz?ych wersjach programu - pozwoli to rwnie? na lepsz? prac? programu w systemach plikw w ktrych wielko?? sektora jest wi?ksza ni? 512 bajtw
 • zrwnoleglony proces przetwarzania (deszyfracji) danych na systemach wykorzystuj?cych procesory wielordzeniowe pozwala na znaczne przy?pieszenie procesu odszyfrowania - dzi?ki temu montowanie voluminw przebiega znacz?co szybciej (dotyczy systemw Windows)
 • dodano mo?liwo?? utworzenia ukrytych voluminw pod kontrol? Mac OS X oraz Linuxa (pod kontrol? Linuxa TrueCrypt od teraz domy?lnie korzysta z natywnego wsparcia us?ug kryptograficznych zaszytych w j?drze systemu dla voluminw zaszyfrowanych w trybie XTS - dzi?ki temu zwi?kszono pr?dko?? odczytu oraz zapisu [w ka?dym razie driver FUSE musi by? wci?? u?ywany, gdy volumin jest zaszyfrowany wykorzystuj?c LRW lub CBC lub gdy jest zamontowany z ukrytym wewn?trz voluminem lub te? gdy u?ywana jest starsza wersja Linuxa z j?drem nie wspieraj?cym trybu XTS])
 • ulepszenia:

  do 20% zwi?kszono pr?dko?? powrotu z trybu hibernacji w trybie w ktrym zaszyfrowana jest partycja systemowa (dotyczy Windows Vista/XP/2008/2003)
 • wprowadzaono par? innych, mniej istotnych usprawnie? (dotyczy systemw Windows, Mac OS X oraz Linuxa)
 • usuni?te funkcje:
  zaszyfrowane partycje systemowe nie mog? by? d?u?ej stale deszyfrowane przy u?yciu boot loadera (jakkolwiek jest to mo?liwe przy u?yciu dyskietki ratunkowej TrueCrypta (dotyczy Windows Vista/XP/2008/2003)

  zmiana zosta?a wprowadzona aby skrci? zapotrzebowanie na pami?? dla boot loadera, ktra jest niezb?dna do pracy nowo zaimplementowanej funkcji umo?liwiaj?cej obs?ug? ukrytych partycji systemowych
 • usuni?te b??dy:

  gdy Windows XP zosta? zainstalowany na partycji sformatowanej przy wykorzystaniu systemu plikw FAT16 lub FAT32 i u?ytkownik prbowa? odszyfrowa? partycj? systemow? wyst?powa? b??d - ktrego przyczyna od tej wersji programu zosta?a wyeliminowana
 • usuni?to par? innych przyczyn b??dw powoduj?cych m.in. mo?liwo?? przeprowadzenia atakw typu denial-of-service (dotyczy Windows, Mac OS X oraz Linuxa)
Wersja 5.1a z 2008/03/17
Zmiany:
 • poprawiono szybko?? uruchamiania systemu z zaszyfrowanej partycji/dysku o 10% (dotyczy Windows Vista/XP/2008/2003)
 • czasami w niektrych konfiguracjach sprz?towych mo?e pojawi? si? problem polegaj?cy na niemo?no?ci przywrceniu systemu z hibernacji (przy zaszyfrowanej partycji systemowej - je?li przypadek ten przytrafi si? akurat Tobie musisz wiedzie?, ?e cz??? pami?ci RAM mo?e zosta? zapisana w postaci niezaszyfrowanej do pliku hibernacyjnego - mo?esz skasowa? te dane poprzez zdeszyfrowanie partycji systemowej (System > Permanently Decrypt System Partition/Drive) i ponowne jej zaszyfrowanie (dotyczy Windows Vista/XP/2008/2003)
 • wprowadzono tymczasowe rozwi?zanie b??du wyst?puj?cego w BIOSie niektrych komputerw Apple, ktry powodowa? niemo?no?? przeprowadzenia autentyfikacji (wpisania has?a) dla zaszyfrowanych partycji systemowych (dotyczy Windows Vista/XP/2008/2003)
 • usuni?to b??d powoduj?cy niemo?no?? odtworzenia oryginalnej tablicji partycji, wyst?puj?cy w przypadku prby repartycjonowania zaszyfrowanego dysku
 • usuni?to inne znalezione b??dy (Windows, Mac OS X oraz Linux)
Wersja 5.1 z 2008/03/11
Zmiany:
 • dodano obs?ug? hibernacji na komputerach gdzie partycja systemowa zosta?a zaszyfrowana (poprzednia wersja TrueCrypta zapobiega?a przed przechodzeniem w tryb hibernacji)
 • dodano mo?liwo?? zamontowania zaszyfrowanej partycji systemowej bez konieczno?ci przeprowadzenia autoryzacji pre-boot - opcja przydatna w przypadku uszkodzenia systemu operacyjnego lub potrzeby wykonania jego kopii bezpiecze?stwa na innym komputerze)
 • dodano mozliwo?? sterowania programu z poziomu linii komend (Linux and Mac OS X)
 • zwi?kszono pr?dko?? szyfrowania i deszyfrowania AES o 30-90% (w zale?no?ci od konfiguracji sprz?towej)
 • zwi?kszono pr?dko?? uruchamiania systemu operacyjnego na zaszyfrowanej partycji systemowej
 • Boot Loader Truecrypt'a od teraz jest skompresowany, dzi?ki czemu (w przypadku zastosowania niekasakadowego systemu szyfrowania) jego kopia zapasowa mie?ci si? w ca?o?ci w pierwszym cylindrze dysku twardego. W przypadku gdy Boot Loader zostanie przypadkowo uszkodzony, jego zawarto?? zostanie automatycznie odtworzona z kopii zapasowej. Uszkodzenia Boot Loadera wynikaj? cz?sto z dziwnego zwyczaju przechowywania danych o aktywacji przez niektre programy w pocz?tkowym obszarze dysku twardego
 • minimalne zapotrzebowanie na pami?? zosta?o zredukowane z 42 do 28 KB - co pozwoli na zaszyfrowanie partycji systemowych u?ytkownikom, ktrych bios p?yty g?wnej rezerwowa? zbyt du?? ilo?? pami?ci (co nie pozwala?o na poprawn? prac? programu)
 • wprowadzono pare innych, mniej istotnych usprawnie?
 • wyeliminowano przyczyn? nie wy?wietlania ekranu z logowaniem do systemu Windows (w niektrych konfiguracjach) po wykonaniu testu szyfrowania
 • w niektrych przypadkach litery dyskw by?y nieprawid?owo przydzielane (dla ?wie?o montowanych woluminw)
 • usuni?to inne, mniej istotne b??dy
Wersja 5.0a z 2008/02/13
Zmiany:
 • zredukowano zapotrzebowanie na pami?? wymagan? przez bootloader TrueCrypta do 18 KB w wyniku czego w wi?kszo?ci przypadkw przy prbie zaszyfrowania systemowego dysku twardego lub partycji program wy?wietla? b??d zg?aszaj?cy zbyt ma?? ilo?? wymaganej pami?ci
 • usuni?to b??d powoduj?cy niemo?no?? za?adowania sterownikw do niektrych, specyficznych kart d?wi?kowych przy zaszyfrowanej partycji systemowej
 • dodano mo?liwo?? dost?pu poprzez sie? do zamontowanych woluminw TrueCrypta
 • usuni?to b??d powoduj?cy niemo?no?? uruchomienia oprogramowania z dyskietek ratunkowych utworzonych przez TrueCrypt (po instalacji nowej wersji programu nale?y raz jeszcze utworzy? dyskietki ratunkowe)
 • usuni?to pare mniej istotnych b??dw
Wersja 5.0 z 2008/02/06
Zmiany:
 • dodano mo?liwo?? szyfrowania partycji/dysku systemowego (czyli tego na ktrym jest zainstalowany system Windows) z autoryzacj? przy starcie systemu (ka?dy kto b?dzie chcia? uzyska? dost?p do systemu Windows Vista/XP/2003 i plikw na nim zawartych b?dzie musia? poda? has?o)
 • zrwnloleglenie operacji pozwoli?o zwi?kszy? pr?dko?? odczytu i zapisu danych na szyfrowanych woluminach o 100% (dotyczy systemw Windows)
 • udost?pniono wersj? dla komputerw z Mac OS X
 • dodano GUI - graficzny interfejs u?ytkownika dla wersji przeznaczonej dla Linuxa
 • dodano tryb pracy "XTS", ktry zosta? zaprojektowany przez Phillipa Rogaway'a w 2003 roku i ktry niedawno zosta? zatwierdzony jako standard IEEE 1619 dla zabezpiecze? kryptograficznych dla danych przechowywanych na urz?dzeniach wykorzystuj?cych blokowy zapis danych. XTS jest szybszy i bardziej bezpieczny ni? tryb LRW (wi?cej informacji na temat trybu XTS mo?na znale?? w dokumentacji (rozdzia? Modes of Operation) - UWAGA: nowo tworzone woluminy b?d? szyfrowane tylko w trybie XTS
 • dodano algorytm szyfrowania SHA-512, ktry zast?pi? SHA-1 ktry nie b?dzie wi?cej dost?pny (przy zak?adaniu nowych wolumenw) - UWAGA: aby ponownie zaszyfrowa? nag?wek istniej?cego woluminu posiadaj?cego nag?wek utworzony przy u?yciu MAC-SHA-512 (PRF) nale?y wybra? "Volumes" -> "Set Header Key Derivation Algorithm"
 • wersja TrueCrypta przeznaczona dla Linuxa zosta?a przeprojektowana w taki sposb, ?e ewentualne zmiany w j?drze systemu (uaktualnienia i ew. poprawki) nie b?d? mia?y wp?ywu na prac? programu
 • wprowadzono sporo innych, mniej istotnych poprawek, wyeliminowano znalezione b??dy i zwi?kszono bezpiecze?stwo programu (dotyczy wersji dla Windows oraz Linuxa)
 • je?li u?ywasz starszej wersji programu TrueCrypt, jego autorzy zalecaj? uaktualnienie jej do najnowszej